Služby

Cieľová skupina: § 35 fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie potrebuje z iných vážnych dôvodov

Cieľ sociálnej služby: Cieľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov je zmierniť alebo prekonať s aktívnou súčasťou občana krízovú sociálnu situáciu, zabraňovať príčinám jej vzniku, prehlbovaniu alebo prekonávaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečenie integrácie občana do spoločnosti. Zámery v tejto oblasti smerujú ku skvalitneniu, modernizácií a zefektívneniu sociálnej služby. Zaužívaný systém poskytovania sociálnych služieb sa môže zdokonaľovať a vylepšovať v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 445/2008. Ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií.

Štruktúra ubytovacích priestorov: Zariadenie sa nachádza v zrekonštruovanej budove Polikliniky v Medzilaborciach s dobrou dostupnosťou. Pekné prostredie, pred vstupom parkovisko v okolí park na oddych vo voľných chvíľach. Ubytovacie priestory sa nachádzajú v trojpodlažnej budove. Spĺňa tie najprísnejšie kritéria z oblasti hygieny, protipožiarnych a technických kritérií. Na poskytovanie sociálnych služieb je v budove vyčlenené druhé nadzemné podlažie s kapacitou 34 prijímateľov. Výhodou budovy je aj výťah slúžiaci pre prijímateľov. Na tomto podlaží sú izby s kompletným vybavením, spoločenská miestnosť s televízorom, priestory na uskladnenie inventára prijímateľov, kuchynka pre personál, jedáleň, sociálne a zdravotné stredisko, sprcha pre imobilných prijímateľov, kde sa hygiena vykonáva komfortne a dôstojne za pomoci zdravotných pomôcok a asistencie opatrovateliek.  Izby pre menej mobilných prijímateľov s vlastným sociálnym zariadením a sprchou. Neskôr máme pripravené izby pre manželské dvojice ako apartmány s vlastnou kuchynkou a kúpeľňou. Ostatné izby sú dvoj až trojlôžkové s vlastnou kúpeľňou a sociálnym zariadením. Na prízemí: lekáreň, obvodný lekár, špecializovaný lekári, rehabilitačné stredisko.   

Všeobecné princípy, ktoré zahŕňajú najmä:

- ľudskú dôstojnosť

- autonómiu klienta

- právo na súkromie

- nezávislosť

- možnosť rozhodovať

- právo výberu

- rešpekt

- napĺňanie práv a podôb

Činnosti, ktoré poskytovateľ poskytuje v rámci sociálnej služby: Cieľom je pretransformovať pasívne bytie prijímateľov na aktívny spôsob bytia. Takýto spôsob bytia považujeme za jediný, ktorý bude aj ľuďom, ktorí trpia stareckou demenciou zabezpečovať nový rozmer vlastnej identity a sebarealizácie. U prijímateľov podporujeme cieľovo zameraný prejav, schopnosť nielen pasívne reagovať, ale aj pasívny vzťah k činnosti, hodnotám a cieľom, vystupovanie jednotlivca alebo skupiny ako iniciatívneho nositeľa a šíriteľa užitočnej činnosti, súlad tvorivosti človeka s humanizmom, spravodlivosťou a existujúcou legislatívou. Zaktivizovanie prijímateľa je rozhodujúcou podmienkou úspešného postupu v sociálnej práci.

Zahŕňa v sebe aktívny spôsob pracovno- terapeutických činností: práca zameraná na hru s farbami (tvorivé lepenie, strihanie: podporuje motoriku), starostlivosť o kvety a ich aranžovanie, pracovná terapia s individuálnym prístupom (výroba obálok, pohľadníc a ozdobných predmetov z papiera)

Pracovné terapie: muzikoterapia (liečba počúvaním hudby), ergoterapia (liečba prácou pracovná terapia), reminiscencia (stimulačno pamäťové metódy, spomínanie na časy minulé prostrednínctvom fotografií a rozhovorov)

Psychorelaxačný blok: v rámci rehabilitácie aplikujeme- mechanoterapiu (rehabilitačná, klasická a relaxačná masáž), termoterapia (liečba teplom), fototerapia (liečba svetlom), hydroterapia (liečba vodou)

Ďalšie služby: zdravotná starostlivosť, záujmová činnosť, rehabilitačná činnosť, psychologická starostlivosť,  sociálne poradenstvo, úschova cenných vecí, kultúrna činnosť, rekreačná činnosť, stravovanie, pranie a údržba bielizne a šatstva, upratovanie

 

Postup pri prijatí občana do zariadenia pre seniorov:

1. Prijatie do zariadenia môžeme na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vydáva príslušná obec alebo VÚC.

2. Ak občan má záujem o prijatie ako samoplatca, na ktorého ÚSVIT- ML, n. o. nebude čerpať dotáciu, má možnosť podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy priamo ÚSVIT- ML, n. o. Prijímateľ sociálnej služby o ktorej zabezpečenie poskytovania príslušný samosprávny kraj alebo obec nepožiadala, je samoplatcom a hradí celkovú sumu s. s.

Pri prijímaní sa zriadi osobný spis, ktorý bude obsahovať tieto doklady:

3. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. s.

4. Zmluva o poskytovaní soc. s.

5. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný obcou alebo VÚC podľa druhu sociálnej služby ( v našom prípade to je Zariadenie pre seniorov).

6. Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.

7. Potvrdenie o príjme prijímateľa (výmer dôchodku zo sociálnej poisťovne)

8. Doklad o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak exituje).

9. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním  osobných údajov.

10. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za s. s.

11. Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za s. s.

 

Nástup do zariadenia pre seniorov:

1. Ak sú podmienky prijatia splnené a zariadenie disponuje voľným miestom, sociálny pracovník upovedomí prijímateľa s. s. na nástup do zariadenia.

2. Pri nástupe do zariadenia prijímateľ predloží nasledovné doklady: platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP

3. Po príchode do zariadenia prijímateľ s. s. predkladá zdravotnú dokumentáciu a lieky predpísané na jeden mesiac, ktoré mu predpísal jeho lekár. Dohodne sa poskytovanie  zdravotnej starostlivosti a uzatvorí sa zmluva s praktickým lekárom zariadenia.

4. Prijímateľ je poučený s Domácim poriadkom v zariadení ÚSVIT- ML, n. o.

ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017