Postup

pri prijatí občana do zariadenia pre seniorov

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA ÚSVIT - POSTUP PRI PRIJATÍ

Kroky pri prijatí do zariadenia

Prijatie do zariadenia môžeme na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vydáva príslušná obec alebo VÚC. Ak občan má záujem o prijatie ako samoplatca, na ktorého ÚSVIT- ML, n. o. nebude čerpať dotáciu, má možnosť podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy priamo ÚSVIT- ML, n. o. Prijímateľ sociálnej služby o ktorej zabezpečenie poskytovania príslušný samosprávny kraj alebo obec nepožiadala, je samoplatcom a hradí celkovú sumu s. s.

ÚSVIT - ML, n.o. - Kroky pri prijatí do zariadenia
ÚSVIT - ML, n.o. - Kroky pri prijatí do zariadenia

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA ÚSVIT - POSTUP PRI PRIJATÍ

Kroky pri prijatí do zariadenia

Pri prijímaní sa zriadi osobný spis, ktorý bude obsahovať tieto doklady:

  1. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc. s.
  2. Zmluva o poskytovaní soc. s.
  3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydaný obcou alebo VÚC podľa druhu sociálnej služby ( v našom prípade to je Zariadenie pre seniorov).
  4. Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch.
  5. Potvrdenie o príjme prijímateľa (výmer dôchodku zo sociálnej poisťovne).
  6. Doklad o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak exituje).
  7. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.
  8. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za s. s.
  9. Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za s. s.

Nástup do zariadenia pre seniorov:

ÚSVIT - ML, n.o. - Nástup do zariadenia pre seniorov
1.

Ak sú podmienky prijatia splnené a zariadenie disponuje voľným miestom, sociálny pracovník upovedomí prijímateľa s. s. na nástup do zariadenia.

ÚSVIT - ML, n.o. - Nástup do zariadenia pre seniorov
2.

Pri nástupe do zariadenia prijímateľ predloží nasledovné doklady: platný občiansky preukaz, preukaz poistenca, preukaz ZŤP.

ÚSVIT - ML, n.o. - Nástup do zariadenia pre seniorov
3.

Po príchode do zariadenia prijímateľ s. s. predkladá zdravotnú dokumentáciu a lieky predpísané na jeden mesiac, ktoré mu predpísal jeho lekár. Dohodne sa poskytovanie  zdravotnej starostlivosti a uzatvorí sa zmluva s praktickým lekárom zariadenia.

ÚSVIT - ML, n.o. - Nástup do zariadenia pre seniorov
4.

Prijímateľ je poučený s Domácim poriadkom v zariadení ÚSVIT- ML, n. o.

Chcete vedieť viac?

Neváhajte a kontaktujte nás!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre ÚSVIT- ML, n. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.