tl_files/images/onas.gif

Zariadenie pre seniorov ÚSVIT - ML, n.o., bolo založené v roku 2009, za účelom:

  • - poskytovania sociálnych služieb v oblasti ochrany a podpory zdravia,
  • - sociálnej pomoci pre znevýhodnené skupiny,
  • - výstavby domova seniorov s jeho následným prevádzkovaním.

 

Hlavným cieľom neziskovej organizácie ÚSVIT - ML, n.o. je pomáhať ľuďom, pripravovať pre nich projekty, ktoré im uľahčia život a spríjemnia voľné chvíle. Naša organizácia poskytuje sociálne služby pre seniorov so špecifickými problémami s prihliadnutím na ich individuálne potreby, a to prostredníctvom celoročnej pobytovej formy. U prijímateľov týchto služieb podporujeme cieľovo zameraný prejav a nový rozmer vlastnej identity a sebarealizácie, čo vedie k zlepšovaniu kvality ich života. ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017