Vitajte na našej stránke!

Vitajte na stránke neziskovej organizácie ÚSVIT. Organizácia vznikla v roku 2009 a jej hlavným cieľom je pomáhať ľudom a pripravovať pre nich projekty, ktoré im uľahčia život a spríjemnia voľné chvíle.

Aktuality - Oznamy

Oznámenie o návštevách v zariadení pre seniorov Úsvit – ML, n.o.


Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj usmernenia MPSVaR SR a vnútornými predpismi zariadenia, sú návštevy v ZPS Úsvit – ML, n.o. možné za dodržania dole uvedených podmienok a zásad :


Návštevy sú povolené iba v dňoch Pondelok až Piatok na vyhradenom mieste pred vstupom do prevádzky, za podmienky dodržania hygienických opatrení (respirátor, dezinfekcia rúk, odmeranie telesnej teploty)
všetky návštevy, vrátane očkovaných ľudí alebo ľudí po prekonaní ochorenia, sú povinné preukázať sa potvrdením o negatívnom PCR – teste, nie starším ako 24 hodín.

 
Tento test je možné absolvovať za zvýhodnenú cenu 29,00 €, v laboratóriu Schneider, v budove Polikliniky s dostupným výsledkom testu do 120 minút. Na RT – PCR COVID 19 testovanie je potrebné rezervovať si termín prostredníctvom webovej stránky: www.schneider-laboratoria.sk/covid-testovanie


Osobám bez potvrdenia o negatívnom výsledku PCR – testu bude návšteva zamietnutá.


Každá návšteva je povinná sa vopred dohodnúť s pracovníkom zariadenia a ohlásiť deň, čas svojej návštevy na tel.č.: 0948 492 710


Službukonajúci personál je povinný zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich ZPS (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).


V rovnakom čase je možné umožniť návštevu maximálne dvoch osôb u jedného klienta, ktoré sa musia preukázať.


Dĺžka návštevy: max. 45 min. + 15 min. na dezinfekciu
Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virocídnym účinkom.


Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19.


Návšteva v interiéry zariadenia je povolená iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia, na základe potvrdenia o negatívnom výsledku PCR – testu.


Prosíme návštevy o zváženie plánovanej návštevy vzhľadom k neustále zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a po pobytoch v rizikových regiónoch. Zároveň vyzývame príbuzných, aby uprednostnili elektronickú formu komunikácie s klientmi ZPS.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE...


Aktuálne projekty
     

Projekty, na ktorých pracujeme

Výročná správa a účtovná závierkaÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017