AKO DAROVAŤ 2 % Z DANE ZARIADENIU PRE SENIOROV ÚSVIT - ML, n.o.

FYZICKÁ OSOBA

1. Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR.

 

2. V daňovom priznaní (typ A, alebo typ B) si vypočítajte Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 EUR pre prijímateľa.

 

3. Súčasťou tlačiva je vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzajte, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2010) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech neziskovej organizácie ÚSVIT n.o. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

6. Systém príspevkov z 2% z dane neumožňuje identifikovať od koho konkrétneho sme 2% z dane obdržali. Z tohoto dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

 

Ďakujeme!

ZAMESTNANEC

1. Zamestnanci môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa – organizácie ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 EUR.

 

2. Do 15. februára 2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

3. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

 

4. Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

 

5. Obe tieto tlačivá, Potvrdenie aj Vyhlásenie, doručte do 30.4.2011 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech neziskovej organizácie ÚSVIT. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

 

7. Systém príspevkov z 2% z dane neumožňuje identifikovať od koho konkrétneho sme 2% z dane obdržali. Z tohoto dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

Ďakujeme!

PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR.

 

2. V daňovom priznaní pre PO si vypočítajte Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 EUR na jedného prijímateľa.

 

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov, súčasťou tlačiva je aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tu vyplňte identifikačné údaje neziskovej organizácie ÚSVIT, n.o..

 

Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania:

  • IČO: 45731683 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava)
  • Právna forma: nezisková organizácia
  • Obchodné meno (názov): ÚSVIT, n.o.
  • Ulica: Komenského
  • Číslo: 134/4
  • PSČ: 068 01
  • Obec: Medzilaborce

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzajte, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

 

6. Systém príspevkov z 2% z dane neumožňuje identifikovať od koho konkrétneho sme 2% z dane obdŕžali. Z tohto dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

ÚSVIT- ML, n. o.

Sídlo n. o. : Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Prevádzka n. o.: Komenského 134/4, 068 01 Medzilaborce
Kraj: Prešovský samosprávny kraj

Tel. č.:0948 318 251- Manager- Tatiana Vavreková, zss.ml@nousvit.sk
Tel. č.:0948 200 793- Zdravotný úsek- Mária Drugová, zdravotne@nousvit.sk
Tel. č.:0948 492 710- Sociálny úsek, socialne@nousvit.sk

 

DIČ:2120332291
IČO:50440471
Bankové spojenie-VUB banka:SK20 0200 0000 0037 0824 8953

 

Druh sociálnej služby:Zariadenie pre seniorov
Forma sociálnej služby:Celoročná pobytová forma
Právna forma sociálnej služby:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Kapacita:34 prijímateľov
Zápis do registra vedený Okresným úradom Prešov:OVVS-534/2016-NO, 20.07.2016
Registrácia VUC: 07.10.2017